Navigatie

Algemene voorwaarden

Hier vindt u de algemene voorwaarden van Kaartjes Studio. Kaartjes Studio is een handelsnaam van Vorum, gevestigd te Noordlaren en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50921495. Wij vinden het belangrijk om kwaliteit te leveren en stellen een goede relatie met u zeer op prijs. We maken daarom graag duidelijke afspraken die vastgelegd zijn in de Algemene Voorwaarden. Als u bij ons bestelt geeft u aan akkoord te gaan met deze afspraken.

In deze voorwaarden betekent: Klant: de wederpartij die een natuurlijk persoon is en die een overeenkomst met Kaartjes Studio is aangegaan en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep. Kaartjes Studio: de Eenmanszaak die een online kaartenwinkel exploiteert. Overeenkomst: elke afspraak tussen Kaartjes Studio en de klant tot het verrichten van werkzaamheden door Kaartjes Studio ten behoeve van de opdrachtgever, conform hetgeen is overeengekomen.
 

1. Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de klant en Kaartjes Studio met uitsluiting van eventuele andere Algemene (inkoop) Voorwaarden.
1.2 De klant aanvaardt door zijn bestelling deze leveringsvoorwaarden en verklaart zich met de inhoud daarvan bekend.

2. Offertes en opdrachten
2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend. De in de offerte vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en zijn 2 maanden geldig.
2.2 Kaartjes Studio kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien de klant in termen van redelijkheid had kunnen begrijpen, dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een vergissing of een verschrijving bevat.
2.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Kaartjes Studio niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.4 Offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
2.5 Kaartjes Studio is gerechtigd bestellingen te weigeren zonder opgave van redenen en zal dan binnen 2 dagen contact opnemen met de klant.
2.6 Kaartjes Studio is gerechtigd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden. Alle in deze algemene voorwaarden bedongen rechten en aanspraken gelden ook ten behoeve door Kaartjes Studio betrokken derden.


3. Prijzen en betalingen
3.1 Kaartjes Studio behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen op de Kaartjes Studio website met directe ingang te wijzigen.
3.2 De prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's en inclusief 21% BTW.
3.3 In het geval van een prijsverhoging dan heeft u recht op de prijs die van toepassing was op het moment dat  uw bestelling officieel geregistreerd is bij Kaartjes Studio. U dient het factuurbedrag gebaseerd op de nieuwe prijs tijdens de bestelling te voldoen en kunt het verschil reclameren bij Kaartjes Studio waarvoor u binnen 1 week een creditnota zult ontvangen.
3.4 De overeenkomst tussen de klant en Kaartjes Studio komt tot stand wanneer een bestelling via de site is geplaatst en deze direct is betaald via het aangesloten betaalplatform of indien er vooraf een machtiging tot een betaling met een correct bankrekeningnummer en tenaamstelling is afgegeven.
3.5 Indien uw betaling in gebreke blijft, is Kaartjes Studio gerechtigd om de bestelling op te schorten dan wel te annuleren.
3.6 De bestelling gaat pas naar de drukker als Kaartjes Studio het volledige factuurbedrag heeft ontvangen.
3.7 Alle door Kaartjes Studio gemaakte kosten teneinde alsnog betaling te verkrijgen komen voor rekening van de klant.
 

4. Levering en leveringstermijn
4.1 Kaartjes Studio streeft ernaar de kaartjes zo snel mogelijk te leveren, tenzij dit - om welke reden dan ook - niet haalbaar is. Hiermee wordt bedoeld eventuele stakingen of ander disfunctioneren van toeleveranciers, zoals koeriersdiensten of PostNL en defecten aan apparatuur die niet onmiddellijk te herstellen zijn.
4.2 De levering van de geboortekaartjes vindt plaats binnen 2 a 3 werkdagen na aanlevering van de definitieve gegevens. De levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn. Aan genoemde levertijden kunnen geen rechten worden ontleend.
4.3 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.
4.4 De bezorging van alle bestellingen wordt uitbesteed aan een derde partij (DHL of PostNL)
4.5 Bestellingen worden niet uitgevoerd in het weekend en officiële feestdagen..
4.6 Wanneer de bestellingen zijn overgedragen aan bezorgdienst, zijn de leveringsvoorwaarden van deze derde partij van toepassing. Tot aan de bezorging van het pakket bij de klant berust het risico van beschadiging en/of vermissing van producten bij Kaartjes Studio.
4.7 In geval van beschadiging en/of vermissing zal Kaartjes Studio binnen de snelst mogelijke termijn. Hierbij kan onder geen beding aanspraak gemaakt worden op het gebruik van koeriersdiensten.
4.8 Kaartjes Studio heeft het recht tot een meer- of minderlevering van 2%, zonder dat dit invloed heeft op de prijs.
4.9  Producten die op verschillende momenten zijn besteld en/of geproduceerd kunnen een afwijking in kleur vertonen.
 

5. Annulering
5.1 Bij annulering van een voor de klant op maat gemaakt ontwerp, zal Kaartjes Studio  € 75,-  ontwerpkosten in rekening brengen.
5.2 Als het drukproces reeds in gang is gezet kan de bestelling niet meer geannuleerd worden.


6. Gegevens op de kaart
6.1 De klant is zelf verantwoordelijk voor de controle op juistheid van de gegevens.
Kaartjes Studio is niet aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens op het kaartje.


7. Garanties en klachten
7.1 Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en afwerking gelden als indicatie. Afwijkingen hierin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien deze afwijkingen van geringe betekenis zijn.
7.2 De klant controleert na ontvangst de aantallen en de kwaliteit van de kaartjes. Mochten de kaartjes niet aan de verwachtingen van de klant voldoen dan dient Kaartjes Studio hier binnen 2 werkdagen schriftelijk en gemotiveerd en ondersteund door duidelijke foto's van op de hoogte gebracht te worden.
7.3 Kaartjes Studio heeft het recht om de door haar geleverde producten te vervangen zal dan haar uiterste best doen om de klacht z.s.m. op te lossen.  Hierbij kan Kaartjes Studio niet worden verplicht tot het inzetten van spoedleveringen door middel van koeriers.
7.4 Bij reeds verzonden kaartjes kan Kaartjes Studio geen klachten meer in behandeling nemen.


8. Aansprakelijkheid
8.1 Kaartjes Studio sluit haar aansprakelijkheid uit voor iedere schade die voortvloeit uit verlies, beschadiging of foutieve bezorging van de door Kaartjes Studio verzonden producten. Kaartjes Studio sluit haar aansprakelijkheid uit voor iedere schade die voortvloeit uit het ontvangen van onze producten.


9. Overmacht
8.1 Kaartjes Studio is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld van Kaartjes Studio
9.2 In geval van overmacht heeft Kaartjes Studio het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Kaartjes Studio zal dit de klant altijd schriftelijk mededelen.
9.3 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Kaartjes Studio geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Kaartjes Studio niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder worden ook technische problemen van de website, internet en telefoonverkeer verstaan die niet binnen 24 uur zijn op te lossen.

10.Privacy
10.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Kaartjes Studio gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling. Uw gegevens kunnen we eventueel ook gebruiken voor aanbiedingen, acties of andere producten en diensten van Kaartjes Studio. Deze aanbiedingen zullen u per mail worden gestuurd. Wanneer u zich voor deze mail wilt afmelden, kunt u dat doen door een mail te sturen naar info@kaartjesstudio.nl. Mailadressen zullen niet overgedragen worden aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

11. Diversen
11.1 De zichttermijn voor koop op afstand zoals vermeld in artikel 7:46d lid 1-3 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing daar het om een op maat gemaakt specifiek product gaat.


12. Auteursrecht en Rechten van intellectuele eigendom
12.1 Op alle op de site van Kaartjes Studio afgebeelde ontwerpen rust auteursrecht. Deze ontwerpen mogen op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd en/of verspreid zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Kaartjes Studio.  Om deze reden is het tevens niet mogelijk kaarten zonder ons logo (op de achterzijde) te bestellen.
12.2 Niets van deze website of de producten mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, zonder schriftelijke toestemming van Kaartjes Studio.
12.3 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot de door Kaartjes Studio aan de koper ter beschikking gestelde producten, materialen en informatie, waaronder mede inbegrepen (het uiterlijk van) monsters, verpakkingen, labels, de vormgeving, de samenstelling en/of specificaties van monsters, producten, alsmede technische en commerciële knowhow, modellen, mallen, ontwerpen en dessins, berusten bij Kaartjes Studio, zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden.
12.4 Indien en voor zover Kaartjes Studio producten of verpakkingen vervaardigt op grond van uitdrukkelijke aanwijzingen van de koper, zoals door de koper aangeleverde specificaties, ontwerpen, schetsen, modellen of dessins, staat de koper er voor in dat geen inbreuk op rechten van derden gemaakt wordt. De koper vrijwaart Kaartjes Studio voor aanspraken van derden ter zake en vergoedt alle door Kaartjes Studio in verband met deze aanspraken gemaakte kosten.
12.5. Werk dat in uw opdracht wordt vervaardigd, geïllustreerd of ontworpen blijft auteursrechtelijk eigendom van Kaartjes Studio en mag niet door u worden gebruikt voor andere doeleinden. Kaartjes Studio behoudt het recht om het werk en/of het ontwerp voor commerciële doeleinden in te zetten en op te nemen in de collectie.
12.6 Indien de klant via de applicatie eigen afbeeldingen of foto's inlaad, is hij zelf verantwoordelijk voor de eventuele auteursrechten die op dit materiaal rusten.
 
13. Toepasselijk recht
13.1 Op elke overeenkomst tussen Kaartjes Studio en de klant is Nederlands recht van toepassing, ook indien de klant woonplaats in het buitenland heeft.
13.2 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 

14. Vindplaats en wijziging van de Algemene Voorwaarden
14.1 Kaartjes Studio is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

 

Algemene voorwaarden

Hier vindt u de algemene voorwaarden van Kaartjes Studio. Kaartjes Studio is een handelsnaam van Vorum, gevestigd te Noordlaren en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50921495. Wij vinden het belangrijk om kwaliteit te leveren en stellen een goede relatie met u zeer op prijs. We maken daarom graag duidelijke afspraken die vastgelegd zijn in de Algemene Voorwaarden. Als u bij ons bestelt geeft u aan akkoord te gaan met deze afspraken.

In deze voorwaarden betekent: Klant: de wederpartij die een natuurlijk persoon is en die een overeenkomst met Kaartjes Studio is aangegaan en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep. Kaartjes Studio: de Eenmanszaak die een online kaartenwinkel exploiteert. Overeenkomst: elke afspraak tussen Kaartjes Studio en de klant tot het verrichten van werkzaamheden door Kaartjes Studio ten behoeve van de opdrachtgever, conform hetgeen is overeengekomen.

1. Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de klant en Kaartjes Studio met uitsluiting van eventuele andere Algemene (inkoop) Voorwaarden.
1.2 De klant aanvaardt door zijn bestelling deze leveringsvoorwaarden en verklaart zich met de inhoud daarvan bekend.

2. Offertes en opdrachten
2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend. De in de offerte vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en zijn 2 maanden geldig.
2.2 Kaartjes Studio kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien de klant in termen van redelijkheid had kunnen begrijpen, dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een vergissing of een verschrijving bevat.
2.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Kaartjes Studio niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.4 Offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
2.5 Kaartjes Studio is gerechtigd bestellingen te weigeren zonder opgave van redenen en zal dan binnen 2 dagen contact opnemen met de klant.
2.6 Kaartjes Studio is gerechtigd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden. Alle in deze algemene voorwaarden bedongen rechten en aanspraken gelden ook ten behoeve door Kaartjes Studio betrokken derden.

3. Prijzen en betalingen
3.1 Kaartjes Studio behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen op de Kaartjes Studio website met directe ingang te wijzigen.
3.2 De prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s en inclusief 21% BTW.
3.3 In het geval van een prijsverhoging dan heeft u recht op de prijs die van toepassing was op het moment dat uw bestelling officieel geregistreerd is bij Kaartjes Studio. U dient het factuurbedrag gebaseerd op de nieuwe prijs tijdens de bestelling te voldoen en kunt het verschil reclameren bij Kaartjes Studio waarvoor u binnen 1 week een creditnota zult ontvangen.
3.4 De overeenkomst tussen de klant en Kaartjes Studio komt tot stand wanneer een bestelling via de site is geplaatst en deze direct is betaald via het aangesloten betaalplatform of indien er vooraf een machtiging tot een betaling met een correct bankrekeningnummer en tenaamstelling is afgegeven.
3.5 Indien uw betaling in gebreke blijft, is Kaartjes Studio gerechtigd om de bestelling op te schorten dan wel te annuleren.
3.6 De bestelling gaat pas naar de drukker als Kaartjes Studio het volledige factuurbedrag heeft ontvangen.
3.7 Alle door Kaartjes Studio gemaakte kosten teneinde alsnog betaling te verkrijgen komen voor rekening van de klant.

4. Levering en leveringstermijn
4.1 Kaartjes Studio streeft ernaar de kaartjes zo snel mogelijk te leveren, tenzij dit - om welke reden dan ook - niet haalbaar is. Hiermee wordt bedoeld eventuele stakingen of ander disfunctioneren van toeleveranciers, zoals koeriersdiensten of PostNL en defecten aan apparatuur die niet onmiddellijk te herstellen zijn.
4.2 De levering van de geboortekaartjes vindt plaats binnen 2 a 3 werkdagen na aanlevering van de definitieve gegevens. De levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn. Aan genoemde levertijden kunnen geen rechten worden ontleend.
4.3 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.
4.4 De bezorging van alle bestellingen wordt uitbesteed aan een derde partij (DHL of PostNL)
4.5 Bestellingen worden niet uitgevoerd in het weekend en officiële feestdagen..
4.6 Wanneer de bestellingen zijn overgedragen aan bezorgdienst, zijn de leveringsvoorwaarden van deze derde partij van toepassing. Tot aan de bezorging van het pakket bij de klant berust het risico van beschadiging en/of vermissing van producten bij Kaartjes Studio.
4.7 In geval van beschadiging en/of vermissing zal Kaartjes Studio binnen de snelst mogelijke termijn. Hierbij kan onder geen beding aanspraak gemaakt worden op het gebruik van koeriersdiensten.
4.8 Kaartjes Studio heeft het recht tot een meer- of minderlevering van 2%, zonder dat dit invloed heeft op de prijs.
4.9 Producten die op verschillende momenten zijn besteld en/of geproduceerd kunnen een afwijking in kleur vertonen.

5. Annulering
5.1 Bij annulering van een voor de klant op maat gemaakt ontwerp, zal Kaartjes Studio € 75,- ontwerpkosten in rekening brengen.
5.2 Als het drukproces reeds in gang is gezet kan de bestelling niet meer geannuleerd worden.

6. Gegevens op de kaart
6.1 De klant is zelf verantwoordelijk voor de controle op juistheid van de gegevens.
Kaartjes Studio is niet aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens op het kaartje.

7. Garanties en klachten
7.1 Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en afwerking gelden als indicatie. Afwijkingen hierin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien deze afwijkingen van geringe betekenis zijn.
7.2 De klant controleert na ontvangst de aantallen en de kwaliteit van de kaartjes. Mochten de kaartjes niet aan de verwachtingen van de klant voldoen dan dient Kaartjes Studio hier binnen 2 werkdagen schriftelijk en gemotiveerd en ondersteund door duidelijke foto`s van op de hoogte gebracht te worden.
7.3 Kaartjes Studio heeft het recht om de door haar geleverde producten te vervangen zal dan haar uiterste best doen om de klacht z.s.m. op te lossen. Hierbij kan Kaartjes Studio niet worden verplicht tot het inzetten van spoedleveringen door middel van koeriers.
7.4 Bij reeds verzonden kaartjes kan Kaartjes Studio geen klachten meer in behandeling nemen.

8. Aansprakelijkheid
8.1 Kaartjes Studio sluit haar aansprakelijkheid uit voor iedere schade die voortvloeit uit verlies, beschadiging of foutieve bezorging van de door Kaartjes Studio verzonden producten. Kaartjes Studio sluit haar aansprakelijkheid uit voor iedere schade die voortvloeit uit het ontvangen van onze producten.

9. Overmacht
8.1 Kaartjes Studio is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld van Kaartjes Studio
9.2 In geval van overmacht heeft Kaartjes Studio het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Kaartjes Studio zal dit de klant altijd schriftelijk mededelen.
9.3 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Kaartjes Studio geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Kaartjes Studio niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder worden ook technische problemen van de website, internet en telefoonverkeer verstaan die niet binnen 24 uur zijn op te lossen.

10.Privacy
10.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Kaartjes Studio gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling. Uw gegevens kunnen we eventueel ook gebruiken voor aanbiedingen, acties of andere producten en diensten van Kaartjes Studio. Deze aanbiedingen zullen u per mail worden gestuurd. Wanneer u zich voor deze mail wilt afmelden, kunt u dat doen door een mail te sturen naar info@kaartjesstudio.nl. Mailadressen zullen niet overgedragen worden aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

11. Diversen
11.1 De zichttermijn voor koop op afstand zoals vermeld in artikel 7:46d lid 1-3 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing daar het om een op maat gemaakt specifiek product gaat.

12. Auteursrecht en Rechten van intellectuele eigendom
12.1 Op alle op de site van Kaartjes Studio afgebeelde ontwerpen rust auteursrecht. Deze ontwerpen mogen op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd en/of verspreid zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Kaartjes Studio. Om deze reden is het tevens niet mogelijk kaarten zonder ons logo (op de achterzijde) te bestellen.
12.2 Niets van deze website of de producten mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, zonder schriftelijke toestemming van Kaartjes Studio.
12.3 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot de door Kaartjes Studio aan de koper ter beschikking gestelde producten, materialen en informatie, waaronder mede inbegrepen (het uiterlijk van) monsters, verpakkingen, labels, de vormgeving, de samenstelling en/of specificaties van monsters, producten, alsmede technische en commerciële knowhow, modellen, mallen, ontwerpen en dessins, berusten bij Kaartjes Studio, zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden.
12.4 Indien en voor zover Kaartjes Studio producten of verpakkingen vervaardigt op grond van uitdrukkelijke aanwijzingen van de koper, zoals door de koper aangeleverde specificaties, ontwerpen, schetsen, modellen of dessins, staat de koper er voor in dat geen inbreuk op rechten van derden gemaakt wordt. De koper vrijwaart Kaartjes Studio voor aanspraken van derden ter zake en vergoedt alle door Kaartjes Studio in verband met deze aanspraken gemaakte kosten.
12.5. Werk dat in uw opdracht wordt vervaardigd, geïllustreerd of ontworpen blijft auteursrechtelijk eigendom van Kaartjes Studio en mag niet door u worden gebruikt voor andere doeleinden. Kaartjes Studio behoudt het recht om het werk en/of het ontwerp voor commerciële doeleinden in te zetten en op te nemen in de collectie.
12.6 Indien de klant via de applicatie eigen afbeeldingen of foto`s inlaad, is hij zelf verantwoordelijk voor de eventuele auteursrechten die op dit materiaal rusten.

13. Toepasselijk recht
13.1 Op elke overeenkomst tussen Kaartjes Studio en de klant is Nederlands recht van toepassing, ook indien de klant woonplaats in het buitenland heeft.
13.2 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

14. Vindplaats en wijziging van de Algemene Voorwaarden
14.1 Kaartjes Studio is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2016 - 2018 Kaartjes Studio | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel